Kolaboracijski alati u poslovnom e-učenju

Moderno poslovno e-učenje više ne podrazumijeva puko prenošenje dokumentacije koja se koristi pri učenju na internet/intranet, kako bi im polaznici imali pristup sa svojih računala. Danas se očekuje da polaznici, osim samog pristupa, mogu sudjelovati u kreiranju obrazovnih materijala, imati interakciju s njima, ali isto tako da s druge strane nastavnik ima uvid u ono što su pojedini polaznici kreirali, promijenili na postojećim materijalima, da bi mogao evidentirati i ukazati na eventualne greške. Pored upravljanja promjenama na dokumentacijom, potrebno je da ovi sustavi omoguće i komunikaciju – poželjno dvosmjernu – između polaznika i nastavnika, što potiče osjećaj individualizacije i personaliziranosti.

Poslovno e-učenje

Poslovno e-učenje

Postoje dvije vrste poslovnog e-učenja – sinkrono i asinkrono. Sadržaj asinkronog e-učenja, kako to navodi Rosen (2009.), je na internetu, dostupan polaznicima kada su slobodni za učenje, 24 sati na dan, sedam dana u tjednu. Za ovu vrstu učenja, poduzeću je potrebno imati sustav, ili platformu, kojoj će zaposlenici imati pristup sa bilo koje lokacije i u bilo koje vrijeme – bilo to na internetu, ili popularno nazvano u cloud-u, bilo na intranet poduzeća. Ovakvi sustavi omogućuju nastavnicima da postave materijale bilo kojega oblika (tekstualne, audio ili video datoteke). Kad se dokument jednom postavi na takvu platformu, svi polaznici koji imaju odobrenje pristupu dotičnom dokumentu mogu ga koristiti, dopunjavati i modificirati, te se pri tome evidentira svaka promjena, koju onda nastavnik može odobriti ili ne. Ta mogućnost pruža vrlo efikasan način timskog rada na nekom zadatku i u situaciji kada su polaznici u timu fizički odvojeni, budući da isti dokument mogu uređivati više od jednog polaznika istovremeno. Na ovakvim kolaboracijskim alatima moguće je razviti sustav rola (uloga) tako da svaki zaposlenik (polaznik pojedinog tečaja) ima pristup materijalima koji se odnose samo na njegovu domenu djelovanja, odnosno tečaja kojega je on upisao. Pa tako zaposlenik računovodstva ima pristup samo obrazovnim materijalima vezanima za računovodstvo, ista stvar je i sa ostalim odjelima u poduzeću. Na ovaj način efikasno se mogu kreirati grupe polaznika kako bi ih se oslobodilo opterećivanja nepotrebnom dokumentacijom. Također, na ovaj način onemogućeno je da pojedini polaznici, npr. iz informatičke službe, modificiraju obrazovne materijale vezane za računovodstvo, bilo slučajno ili namjerno, i time nastavnike opterećuju dodatnim poslom vračanja dokumenata u posljednje ispravno stanje. Jedan od primjera ovakvih sustava je Microsoft SharePoint, koji nije izvorno zamišljen kao kolaboracijski alat za korištenje u poslovnom e-učenju, ali budući da podržava sve navedene karakteristike, može se koristiti i u tu svrhu.

image (4)

Računarstvo u oblaku za asinkrono e-učenje

Druga vrsta poslovnog e-učenja je sinkrono e-učenje, koje se može definirati kao uživo potpomognuto podučavanje i učenju orijentiranu interakciju koja se zbiva elektronički (Murray, 2007). Glavna karakteristika ove vrste poslovnog e-učenja je mogućnost dvosmjerne komunikacije između instruktora i polaznika, a da pri tome oni nisu na istoj lokaciji. Moderni kolaboracijski alati omogućavaju komunikaciju u realnom vremenu, i to ne samo između instruktora i jednog polaznika, nego i cijelog razreda/grupe polaznika istovremeno. Pored pukog dopisivanja, komunikaciju je moguće voditi i auditivno (zamjena za telefon/mobitel) ali i vizualno (video-konferencije). Dodatno, moguće je uvesti elemente dinamike u obrazovne materijale, na način da se isti prezentiraju polaznicima, pružajući nastavniku mogućnost da pomoću pokazivača naglašava ili dodatno pojasni pojedine dijelove prezentacije ili da izvrši ad-hoc promjene na dokumentima. Neki od alata pružaju mogućnost dijeljenja ekrana, što nastavnik može iskoristiti kako bi polazniku doslovno preuzeo kontrolu nad računalom i demonstrirao mu kako riješiti određeni problem, ili kako bi uočio gdje je polaznik zapeo u određenom zadatku. Primjer ovakvoga alata može biti Microsoftov Lync.

Kombiniranjem ovakvih alata poduzeću pruža široki spektar rješenja za prilagođavanje svojim potrebama poslovnog e-učenja. Ako je to potrebno, poduzeće si može integracijom ovakvih alata sa već postojećim, tradicionalnijim, metodama obuke u poduzeću – kao što je obuka u razredima ili mentoriranjem, otvoriti mogućnost kreiranja optimalnog miksa različitih metoda i tehnika poslovnog e-učenja. Ovakav oblik poslovnog e-učenja se naziva hibridno učenje, koje Mortera-Gutierrez (2006.) definira kao sustave koji kombiniraju nekoliko različitih metoda prikaza sadržaja učenja, gdje se često tradicionalni oblik osobnog podučavanja uživo kombinira s korištenjem platformi za suradnju, online tečajevima, komunikacijskim alatima i sl. Naravno, ako poduzeće tako procijeni, može svoju edukaciju u potpunosti bazirati na online učenju, koje podrazumijeva tečajeve u kojima je najmanje 80% sadržaja potrebnog za učenje dostavljeno online.

 

Reference:

Ćukušić M., Jadrić M: E-učenje – koncept i primjena, Zagreb: Školska knjiga, 2012.

Rosen, A.: E-learning 2.0: Proven practices and emerging technologies to achieve results, Amacom, New York, 2009.

Murray, M.: Introduction to Synchronus e-Learning. u Brandon, B. (Ur.): The eLearning Guild’s Handbook on Synchronous e-Learning, The eLearning Guild, Santa Rosa, 2007.

Mortera-Gutierrez, F.: Faculty Best Practices Using Blended Learning in E-Learning and Face-to-Face Instruction. International Journal on E-Learning. 5 (3), Chesapeake, VA: AACE, 313. – 337., 2006.

Ivica Defilippis