Razvoj tehnologija poslovnog e-učenja

Prema McGrealu i Elliotu (2004.) educiranje postaje jedan od najbrže rastućih sektora u svijetu zahvaljujući korištenju novih tehnologija, čiji razvoj prati eksponencijalni rast. Kontinuitet razvoja tehnologije koja se koristila pri različitim oblicima e-učenja, pa tako i poslovnog e-učenja, se može podijeliti u dva dijela. Prvi se odnosi na period do 1980-ih godina, gdje se spektar korištenih tehnologija kretao od tiskarskog stroja, poštanskih usluga i radijskih emisija do novijih televizija i filmova. Iako ovaj prvi period obuhvaća znatno veći vremenski interval, pravi boom novih tehnologija, prema Batesu (2005.), javlja se u posljednjih 30-ak godina. To je razdoblje kada se javlja računalno podržano učenje, Word Wide Web i Google, mobiteli, bežične mreže i druge tehnologije, bez kojih bi moderno poslovne e-učenje bilo nezamislivo.

Razvoj tehnologija poslovnog e-učenja

Razvoj tehnologija poslovnog e-učenja

Poslovno e-učenje se ne svodi samo na korištenje jednog proizvoda, koji bi trebao u potpunosti zadovoljiti sve edukacijske potrebe organizacije. Ono predstavlja cijeli niz međusobno isprepletenih tehnologija, usluga, proizvoda i procesa koji međusobno surađuju te se nadopunjuju. Također, sve te tehnologije nisu zamrznute u vremenu, one se stalno razvijaju i nadograđuju, ali ne jednakom dinamikom. Zato Morrison (2003.) navodi kako su neki segmenti ovih tehnologija dosegli zadovoljavajuću razinu zrelosti i razvoja, kao npr. sustavi poslovnog e-učenja. Međutim, postoje segmenti koji još trebaju određenu doradu i razvoj kako bi se efikasno koristili, a primjer toga može biti računalne simulacije koje poduzeće koristi pri e-učenju. Poduzeća su kroz vrijeme koristila različite tehnologije za potrebe poslovnog e-učenja, što ne mora nužno značiti da nove tehnologije moraju u potpunosti zamijeniti stare. Moguća je kombinacija više tehnologija, različitog stupnja razvoja, što poduzećima omogućava širi izbor kako pojedinačnih, tako i kombinacija tehnologija za zadovoljavanje potreba poslovnog e-učenja. Pa tako Mentis (2008.) prikazuje tehnološke dimenzije e-učenja kroz četiri razine (dimenzije) opisane u nastavku.

Na prvoj razini je prikazana dimenzija tehnologija, čiji razvoj se kretao od klasično tiskanih knjiga i materijala, preko radia i televizije, do bežičnih mreža koje u kombinaciji s pametnim mobitelima, tabletima ili sličnim uređajima omogućuje zaposlenicima da imaju pristup obrazovnim materijalima i uslugama gdje god se nalazili.

Druga dimenzija odnosi se na razvoj računala i softvera. Razvoj se kretao od izoliranih “offline” računala na kojima su se pokretale razne aplikacije (ili mediji koji ih sadrže) koje su zaposlenici koristili pri edukaciji, preko povezivanja (umrežavanja) takvih računala kroz web 1.0, obogaćivanja te umreženosti webom 2.0, sve do korištenja socijalnog mreža na kojima firma svojim zaposlenicima nudi pristup i kolaboraciju različitim edukacijskim sadržajima.

Treća dimenzija prikazuje mogućnosti sustava poslovnog e-učenja. U početku se proces učenja  bazirao na ispitivanju i uvježbavanju, potom se uvodi mogućnost izvršavanja raznih online transakcija, a danas je uobičajeno društveno umrežavanje, kroz koje je moguće suautorstvo i mrežni rad.

Četvrta, posljednja, dimenzija prikazuje prijelaz s tradicionalnog poslovnog e-učenja, kojega karakterizira neumreženost i mogućnost preuzimanja postojećeg materijala postavljenog od strane nastavnika/edukatora, na korištenje sustava upravljanja sadržajem (Content Management System – CMS) koji daje mogućnost postavljanja kompletnih tečajeva kojima zaposlenici, umreženi u sustav, mogu pristupiti kada i gdje im odgovara. U krajnjoj liniji prihvaća se već spomenuto društveno umrežavanje i web 2.0, koje uključuje polaznika tečaja u kreiranje materijala, a ne isključivo nastavnika.

Reference:

Ćukušić M., Jadrić M: E-učenje – koncept i primjena, Zagreb: Školska knjiga, 2012.

Bates, A. W.: Technology, e-learning and distance education, 2nd edition, Routledge, New York., 2005. u Mentis, M.: Navigating the e-Learning Terrain: Aligning Technology, Pedagogy and Context, The Electronic Journal of e-Learning Volume 6 Issue 3, 217.-226., 2008

McGreal, R., Elliot. M.: Technologies of Online Learning (e-Learning). U Anderson, T. i Elloumi, F. (Ur.): Theory and Practice of Online Learning, Athabrasca University, Athabasca, 2004.

Mentis, M.: Navigating the e-Learning Terrain: Aligning Technology, Pedagogy and Context, The Electronic Journal of e-Learning Volume 6 Issue 3, 217.-226., 2008.

Morrison, D.: E-learning Strategies: How to Get Implementation and Delivery Right First Time, John Wiley & Sons, 2003.

Ivica Defilippis