Tag: kombinirano učenje

Hibridno učenje

Što je hibridno učenje?

Hibridno učenje je u principu program učenja koji koristi više od jedne metode distribucije znanja korisnicima, implementirajući pri tome u jedinstveni proces najbolje prakse od tih metoda. Najčešće se kombiniraju tradicionalan pristup licem u lice u učionici i e-učenje, a sve u cilju optimizacije krajnjeg efekta učenja i troška samog procesa. U kontekstu poslovanja, u uvjetima u kojima je nužno da organizacija brzo uči i to znanje primjeni u svrhu ostvarivanja konkurentskih prednosti, hibridno učenje može se okarakterizirati kao korištenje odgovarajućih tehnika kako bi zaposlenici naučili odgovarajuće vještine u odgovarajućem vremenu.

Jedna od osnovnih ideja ovog pristupa je da polaznici unaprijed prouče materijal putem interneta koristeći bogati, multimedijalan sadržaj u bilo kojem trenutku, te da u učionicu uđu pripremljeni, čime se povećava zainteresiranost za sudjelovanje u nastavi. Međutim, u konačnici omjer kombiniranih tipova učenja ovisit će o sadržaju programa nastave te preferencijama polaznika i instruktora.

Hibridno učenje se oslanja na ideju o učenju kao procesu koji je ponovljiv i trajan. Prednosti ovog tipa učenja u odnosu na jednokanalne metode prenošenja znanja su:

  • u vidu povećane efektivnosti učenja,
  • povećanje dosega učenja – nema geografskog i fizičkog ograničenja učionice,
  • optimiziranje vremena i troška razvoja programa učenja – isključivo tradicionalan način obuke ili isključivo online učenje je često skuplja varijanta nego kombinacija oba pristupa,
  • bolji rezultat poduzeća – smanjuju se putni troškovi,
  • polaznik koji teže savladava gradivo može dobiti dodatnu pomoć online.

 

hib_ucenje

Ono što organizacija može koristiti pri kreiranju programa hibridnog učenja su sinkrona fizička svojstva koja uključuju fizički prostor učionice, predavače koji usmjeravaju polaznike i prenose im znanje, radionice na kojima se ostvaruje interakcija među polaznicima te izleti kao izvor nestrukturiranog učenja. Nadalje mogu se iskoristiti i sinkrona online svojstva – e-sastanci, virtualne škole, pričaonice i webinari kojima se omogućuje interakcija među polaznicima bez potrebe napuštanja udobnosti vlastitog doma, te naposljetku asinkrona svojstva koja uključuju korištenje dokumenata, web stranica, testova, anketa, simulacija i online foruma u procesu učenja.

Hibridno učenje u širem smislu obuhvaća kombinaciju offline i online načina učenja, samostalnog i kolaborativnog učenja, strukturiranog i nestruktiranog učenja, prilagođenog sadržaja i gotovog programa učenja te kombinaciju posla i učenja.

Online način učenja podrazumijeva učenje putem interneta ili intraneta dok je offline način tradicionalan pristup u učionici. Primjer je tečaj u učionici koji vodi instruktor odnosno učitelj, a potrebni resursi su dostupni na internetu. Samostalno učenje, gdje polaznik sam određuje tempo i uči u vrijeme kada mu najviše odgovara razlikuje se od kolaborativnog učenja koje karakterizira interakcija među polaznicima. Za razliku od strukturiranog odnosno formalnog učenja, nestrukturirano učenje se odnosi na neformalne sastanke gdje se razmjenjuje znanje. Gotovi program učenja je jeftinije riješenje od samostalno izgrađenog i prilagođenog programa, međutim nedostaje mu fleksibilnosti s obzirom na jedinstvenosti organizacija koje ih žele implementirati u svoj sustav. Kombinacija posla i učenja odnosi se na činjenicu da posao postaje izvor sadržaja učenja koji se može dijeliti s drugim zaposlenicima, sadržaj je dostupan na zahtjev, a prostorna ograničenja postaju prošlost.

Kako uvesti hibridno učenje u poduzeće?

Izrada programa hibridnog učenja je dugotrajan proces koji započinje analizom postojeće infrastrukture organizacije, istraživanjem mogućnosti zaposlenika u smislu spremnosti i sposobnosti prihvaćanja novog načina obuke, te financijskom analizom razvoja sadržaja učenja i metoda prijenosa znanja. Postojeća infrastruktura može biti ograničenje u smislu malog kapaciteta učionice ili spore internetske veze koja otežava pristup resursima za učenje. Istraživanje računalne pismenosti zaposlenika je nužno za određivanje najučinkovitije metode učenja. Financijska analiza može imati ključnu ulogu u odluci koja će metoda distribucije učenja biti zastupljn(ij)a. Uvođenje hibridnog učenja u poduzeće zahtijeva svijest o prednostima koje će organizacija ostvariti, dakle to ne smije biti samo sebi svrha nego aktivnost za ostvarivanje konkretnih ciljeva. Potrebna je potpora vlasnika odnosno uprave te odlučan i sposoban tim za implementaciju koji neće odustati na prvoj prepreci koja se pojavi.

Poduzeća sve više postaju svjesna da je hibridno učenje učinkovitiji i prirodniji način obuke. Rezultat toga je porast popularnosti hibridnog učenja u svijetu. Organizacije koje usvoje ovaj pristup imat će produktivniji i agilniji kadar, sposobniji u prihvaćanju promjena i uspješniji u ostvarivanju ciljeva.

Reference:
1.Branko Kaučič, Maja Ramšak, Marjan Krašna: Rich media presentations in blended learning
2.Web learning @Penn State
3.Harvi Singh, Chris Reed: Achieving succes with blended learning